תקנון משתמש באתר האינטרנט 1. מבוא 1.1. ״נגב שליחויות והפצה״ (להלן: "החברה") הינה חברת שילוח, הפצה ולוגיסטיקה המתמחה בשליחויות איקומרס ("e-commerce") ״Door to Door״ עבור אתרי מסחר אלקטרוני פנים ארציים במדינת ישראל (להלן: "לקוחות החברה"). 1.2. שירותי החברה, באמצעות אתר האינטרנט של החברה ניתנים ללקוחות החברה, אשר חתמו מול החברה על הסכם לקוח (להלן: "ההסכם"), ובהתאם לתנאי ההסכם, ואשר קיבלו מהחברה קוד סודי לשימוש באתר ולהזמנת שירותים באמצעותו. 1.3. תקנון זה מסדיר את מערכת היחסים שבין החברה, לבין כל אדם ו/או תאגיד, המנוי באתר החברה (להלן: "מנוי") באמצעות קוד סודי (להלן: "הקוד הסודי") ביחס לשימוש בשירותי החברה באמצעות האתר וממצה את מערכת היחסים שבין החברה ובין המנוי בכל הנוגע לשירותים אלה. 1.4. התקנון הינו הסכם מחייב ועל כן, משתמש המפר את הוראותיו עלול להיתבע לדין ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. 1.5. יש לקרוא תקנון זה בעיון רב, שכן כל שימוש כלשהו באתר, לרבות קריאת מסמכים, צפייה, מילוי טפסים והזמנות ו/או כל שימוש עתידי אחר, מהווה הסכמה מלאה ובלתי מסויגת לכללי השימוש המפורטים להלן, על כל האמור בהם. 1.6. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אם אינך מסכים לאמור בהסכם זה הנך מתבקש לחדול מגלישה באתר ו/א שימוש בשירותים הניתנים בו. 1.7. המבוא לתקנון זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו. 1.8. האמור בלשון זכר גם לשון נקבע במשמע ולהפך. האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך. 2. קוד סודי 2.1. השימוש באתר נעשה רק על ידי מנוי בעל חשבון מנוי. 2.2. לשם יצירת חשבון המנוי רשאית החברה לדרוש מהמנוי למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו. 2.3. הפרטים שיימסרו על ידי המנוי ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמר במאגרי המידע של החברה והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין. 2.4. שימוש באתר באמצעות הקוד הסודי, מהווה הצהרה של המנוי כי חשבון המנוי מכיל את פרטיו האמתיים והמלאים של בעל המנוי וכי ידוע לו כי התחזות הינה עבירה פלילית. 2.5. המנוי אחראי לשמירת הקוד הסודי ומתחייב שלא להעבירו ולא לאפשר לכל צד שלישי, שאינו מורשה על ידו, לעשות בו כל שימוש ו/או להיחשף אליו. 2.6. מוסכם על המנוי כי כל הזמנה שנעשתה בשמו ו/או תוך שימוש בקוד הסודי שנמסר לו, חזקה שנעשתה בהרשאתו ו/או בהסכמתו ומשכך הוא יחויב בגין כל שימוש שייעשה בקוד הסודי להזמנת שירותים באתר, בין אם נעשה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות שלוחיו ועובדיו ובין אם נעשה על ידי כל גורם אחר. 2.7. המנוי מוותר על כל טענה כנגד חיובו בתשלום בגין ביצוע פעולות באתר, אלא אם התאפשרה בשל מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה בלבד. 2.8. המנוי יעביר לחברה, מראש ובכתב, את רשימת המורשים להזמין שירותים בשמו. כל עדכון של רשימת המורשים הנ"ל יחייב הודעה מראש ובכתב של המנוי לחברה ואולם עדכון הרשימה כאמור לא יגרע מהתחייבות המנוי ואחריותו לכל הזמנה שתיעשה על ידי מורשה מטעמו, גם אם ההרשאה פג תוקפה. 2.9. המנוי מתחייב להודיע לחברה מידית בכל מקרה של חשש לחשיפת הקוד הסודי לצדדים שלישיים ו/או שימוש מי שאינם מורשים או שחדלו להיות מורשים מטעמו, לצורך שינוי הקוד הסודי בידי החברה ו/או נקיטת החברה באמצעי זהירות נדרשים, זאת מבלי לגרוע מאחריות המנוי לפי תקנון זה ו/או לפי ההסכם שלו עם החברה. 2.10. למען הסר ספק יובהר, כי קבלת קוד סודי מהווה ההרשאה להיכנס לאתר ולעשות בו שימוש, כמפורט בתקנון זה, ואינה מקנה למנוי זכויות נוספות כלשהן באתר ו/או בתכנים המופיעים בו. 3. הזמנת השירותים 3.1. חיוב המנוי, בגין ביצוע פעולות במסגרת השירותים הניתנים באתר, ייעשה לפי תעריף החברה הרשמי המקובל מעת לעת וללא כל הנחות ו/או לפי תנאי התשלום של המנוי, כמפורט בהסכם בינו ובין החברה, והמנוי לא יעלה כל טענה כלפי החברה בעניין זה. 3.2. לקוח לא יעשה שימוש בקוד הסודי מבלי שיחתום על הסכם מול החברה, ואם עשה כן, לא יעלה כל טענה כנגד החברה בקשר לשירותים שניתנו לו ו/או לתעריפיהם. 4. תנאי שימוש ופעולות אסורות 4.1. למנוי רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בתקנון זה ובהתאם להסכם בינו ובין החברה. 4.2. המנוי מתחייב להימנע מביצוע כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן, לרבות מערכות האתר ולעשות באתר כל שימוש המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט. 5. הפסקת שימוש 5.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות: 5.1.1. למנוע את שירותי האתר ממנוי לפי שיקול דעתה המוחלט ובפרט אם קיים חשד שהמנוי ביצע ו/או ניסה לבצע ו/או ינסה לבצע פעילות הנוגדת את חוקי מדינת ישראל ו/או פעילות המזיקה ו/או עלולה להזיק לחברה ו/או לצדדים שלישיים ו/או לרכושם ו/או לא מילא או הפר תנאי מתנאי תקנון זה. 5.1.2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי המנוי ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי תקנון זה. 6. אחריות להתאמת השירותים הניתנים באתר ולזמינותם 6.1. שירותי האתר והתכנים המוצגים בו ניתנים as –is והחברה אינה מתחייבת להבטיח את זמינות האתר ו/או את זמינות השירותים הניתנים. 6.2. החברה אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם ללא הפסקות ו/או יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת, והיא לא תישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למנוי עקב כך. 6.3. החברה עושה כמיטב יכולתה לאבטח את תנאי השימוש באתר ואת המידע הרלבנטי לכל מנוי. עם זאת, באחריות המנוי לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו ו/או בקשר עם זליגת מידע לגבי הזמנות שביצע ו/או כל מידע אחר הקשור לפעילותו באתר. 7. הגבלת אחריות 7.1. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות ביחס לשירותים הניתנים באתר, לרבות בכל הנוגע אובדן, גניבה או כל נזק אשר נגרם במהלך או עקב השירותים כאמור, מעבר למפורט בהסכם שבין המנוי לחברה. 7.2. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי בנוגע לאי עמידה במועדי המסירה, להם התחייבה במסגרת ההסכם עם המנוי, ואשר נגרמה בשל כשל במועדי איסוף המוצרים ו/או אספקתם, בשל מעשה או מחדל של המנוי ו/או מי מטעמו ו/או הנמען ו/או מי מטעמו ו/או בגין כשל כלשהו בפעילות האתר, לרבות כמפורט בסעיפים 6.2 ו – 6.3 לעיל. 7.3. החברה אינה אחראית לכל עיון ו/או שימוש כלשהו של כל צד שלישי, בכל מידע שניתן לשאוב מן האתר, בכל אמצעי שהוא, לרבות לגבי הזמנות של מנויים באתר ו/או מידע קשור והמנוי מסכים ומתחייב שלא תועלה מצדו כל טענה כנגד החברה בשל פעולה כאמור של צד שלישי, לרבות לגבי חשיפת סודות מסחריים, רשימת לקוחות וכן הלאה. 7.4. החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו"ב. המנוי פוטר בזאת את החברה ו/או כל מי מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או מתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של החברה עצמה. 8. הודעה על תוכן מפר החברה אמונה על שמירת חוקי מדינת ישראל. אם נתקלת בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לך אם תפנה את תשומת ליבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת דוא"ל – office@ivri-kerner.co.il. 9. זכות יוצרים והרשאות שימוש זכות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונים לחברה ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי דין, לחברה, ללא קבלת רשות מפורשת מהחברה. 10. שינוי תנאים 10.1. החברה זכאית להפסיק את פעולת האתר ו/או כל חלק ממנו ולשנות מעת לעת את המבנה, מראה וזמינות השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש ולמנוי לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. 10.2. החברה זכאית לשנות את הוראות תקנון זה, מעת לעת, בלי למסור על כך הודעה מראש. האתר יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה ממועד פרסומם. 11. הצעות והערות בכדי למנוע אי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר והשירותים הניתנים באמצעותו (להלן: "הצעות") מוותר המנוי על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין אי יישומן או בגין העברתן לצד ג'. 12. סודיות 12.1. המנוי מתחייב כי לא יפרסם ברבים מידע ו/או כל חלק ממנו, לרבות פלט של המידע, באופן כלשהו, אליו הוא נחשף במסגרת כניסה לאתר וקבלת שירותים באמצעותו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. 12.2. ידוע למנוי כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, שידור, של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש, אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. 12.3. עוד המנוי מתחייב כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל. 12.4. לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות בכתב אל המחלקה המשפטית של החברה בפקס: 08-9366660 או באמצעות דואר אלקטרוני: office@ivri-kerner.co.il. 13. שיפוי 13.1. המנוי מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות למידע המועלה על ידו לאתר, לרבות בגין פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת את החברה, לרבות מי מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך. 13.2. המנוי מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם טוב, שייגרמו לה ו/או למי מטעמה, לרבות בגין שכ"ט והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות שלו ו/או של מי מטעמו באתר. 13.3. יובהר כי אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעד כלשהו העומד לחברה, על פי דין. 14. התיישנות 14.1. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע האירוע נשוא פניית המנוי, כמועד סופי שבו יוכל המנוי להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. 14.2. המנוי מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת, כאמור. 14.3. פעולה של המנוי בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המנוי, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת התיישנות של החברה. 14.4. מוסכם, כי הוראות סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת. 15. ברירת דין וסמכות שיפוט הדינים אשר יחולו על תקנון זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מתקנון זה או מהגלישה באתר ו/או שימוש בשירותים הניתנים בו, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו. 16. כללי 16.1. המנוי מאשר כי לא תעמוד לו, בשום אופן ובמקרה כלשהו, זכות לעיכוב ו/או קיזוז תשלום כלשהו, בו הוא חייב בגין קבלת שירותים הניתנים על ידי החברה. 16.2. החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של המנוי לצדדים שלישיים, אלא לאחר קבלת הסכמת המנוי, או אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני סיכון שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו באתר. 16.3. המנוי מאשר לחברה לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המנוי, עדכונים ואישורים ביחס לפעילותו באתר וכן הוראות לעניין שינוי התקנון. 16.4. המנוי מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת בין היתר לנוכח השינויים התכופים בתחום האינטרנט והסתמכות החברה על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה להחברה. 16.5. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון זה הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתם המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון. 16.6. כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המנוי לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיהם על פי התקנון ומכל כל דין, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.