*
*
*
*
*
*
הערות חשובות

- בקשה ניתן להגיש עד 10 ימים מיום המקרה לאחר זמן זה בקשות שיתקבלו לא יאושרו וידחו אוטומטית.

- בקשה לזיכוי שאינה תהיה מפורטת ומסודרת הכוללת את כל האסמכתאות והתמונות על מנת לבחון את אישור הזיכוי - לא תאושר                                        (בקשה שלא תאושר תצטרך להיות מוגשת מחדש)

- לא ניתן להגיש בקשה לזיכוי אובדן / נזק הנמוכה מסכום של 50 ש"ח כולל מע"מ (הפיצוי עבור בקשות אלה יהיה עלות השליחות כמפורט בנספח ב' להסכם ההתקשרות).

- זיכוי כאמור בסעיף 9.4 להסכם ההתקשרות וכפוף לפיצוי המרבי כמפורט בחשבונית דמי השירות, יינתן כנגד אסמכתא בגובה הנזק או יהיה בשיעור של 50% מערך המכירה של החבילה הניזוקה – הנמוך מביניהם. כאשר לא הוצגה אסמכתא כאמור, יהיה הספק פטור מתשלום פיצוי כלשהו.

- בקשות לזיכוי שיוגשו לאחר היום האחרון של חודש הפעילות ולא יאושרו ידחו לחודש הבא ויזוכו בחשבונית הבאה.

מעודכן לתאריך 03.05.2023